top of page

תקנון האתר

בר הסטודנטים.png

תנאי שימוש באתר רואים רחוק - הדור החדש של יוצרי קולנוע וטלוויזיה (ע"ר)

 

בכך שאתה מתחבר לאתר עמותת רואים רחוק - הדור החדש של יוצרי  קולנוע וטלוויזיה )ע"ר(

)להלן: "האתר" ו-"העמותה(", אתה מסכים לתנאים הבאים:

 

 1. על תנאי השימוש באתר :

  1. מסמך זה  מהווה  הסכם  בנוגע  לשימוש, הפעילות והשירותים המוצעים לך באתר,השירותים הניתנים לך במסגרת האתר מוצע ים לשימושך בתנאי שתקבל ללא שינויאת כל התנאים הכלולים במסמך זה. עצם השימוש שלך או של מי מטעמך באתר,יהווה אישור ל הסכמתך לכל תנאי השימוש המפורטים במסמך זה. אם אינך מסכיםלתנאי השימוש באתר, אינך רשאי לעשות שימוש בו, או בשירותיו.

  2. תנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומתייחסים לשני המינים.

  3. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת, לפי שיקולדעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. האחריות המלאה להכרתתנאי שימוש אלה, כפי שיעודכנו מעת לעת חלה, בכל עת,  עליך בלבד. 

  4. האתר נועד  לשימוש אישי  בלבד  ולא לשימוש מסחרי או אחר, אלא אם צוין  אוהוסכם אחרת במפורש .

 2. פניות:

  1. אם אתה סבור כי פורסם בא תר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או שהתוכן מפר כלליםאלה או את זכויותיך, הנך מוזמן לפנות ל: עמותת רואים רחוק ראול ו ולנברג 12 תלאביב  ובכתובת  מייל:roimrachok@keshet-tv.com  ואנו נשתדל לטפל בפנייתךבהקדם. בפנייתך עלייך לפרט מהי הפגיעה או ההפרה הנטענת, מהו החומר הפוגע אוהמפר, וכן את פרטייך האישיים לשם יצירת קשר. בנוסף, עליך להצהיר כי פנייתך נעשית בתום לב מתוך אמונה שיש לך זכות לנקוט בפעולה זו. העמותה תשתדל לטפלבפנייתך בהקדם האפשרי .

 3. קישורים באתר וקישורים אל האתר:  

  1. האתר  מכיל בתוכו קישורים) hyperlink(  אל  וממקורות מידע ותכנים אחריםהמצויים על אתרים ברשת האינטרנט, החיצוניים לאתר. העמותה אינה שולטת אומפקחת על המידע המתפרסם באתרים חיצוניים. העובדה שהאתר מקשר לאתריםותכנים המצויים ברשת האינטרנט אינה מעידה על הסכמת  העמותה, לא במפורשולא במשתמע,  לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם,  לעדכניותם,  לחוקיותם,לאופן בו ינהגו   בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר. הביקור באתרים אלו הוא עלאחריותך בלבד .

  2. העמותה  רשאית לשנות,  להוסיף,  להסיר קישורים  ו להימנע מהוספת קישוריםחדשים מעת לעת לפי שיקול דעתה המוחלט.

  3. המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתריםהמקושרים. לפיכך  ,העמותה  אינה אחראית בגין כל א בדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע הניתן במסגרת האתרים המקושרים או שימוש בו .

  4. מותר לך  להפנות לאתר זה באמצעות קישור   שתעלה באתרי אינטרנט אחרים. עםזאת,  עליך לעשות זאת  רק בדרך של קישור  לעמוד הבית של האתר_https://lookingforwardinfo.wixsite.com  ולא באמצעות קישורים עמוקים

     

)המפנים לעמוד פנימי באתר( . אין להציג תכנים מהאתר באמצעות טכנולוגית מסגור

)framing(, או כל טכנולוגיה אחרת באמצעותה מוצגים למשתמש באופן משולב תוכןמאתר זה ומאתר אחר .

 1. אין לקשר לאתר כל קישור, מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדיםגזענות או הפליה פסולה, או כל תוכן אחר המנוגד לחוק .

 1. פיקוח, העברת מידע ואבטחת מידע:

  1. לעמותה  אין כל מחויבות לפקח על האתר  ,על  קהל המשתמשים שלו ועל התוכןהמועלה לאתר על ידי המשתמשים בו ובכלל כך תגובות לכתבות או פרסומים שונים, והיא אינה עושה זאת. עם זאת  ,העמותה  שומרת לעצמה את הזכות לעיין בחומרהמתפרסם ולהסיר כל חומר לפי שיקול דעתה הבלעדי. ביצוע פעולות ממין זה לאייצור התחייבות או אחריות מצדה של העמותה בקשר לפיקוח על תכנים המועליםלאתר.

  2. העמותה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, להשעות אולחסום את הגישה שלך לאתרים במקרים של עבירה על החוק או על תנאי השימושבאתר, או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של המערכת, או פגיעהבזכויות קניין רוחני של העמותה או של צד אחר, ולא תהיה לך כל טענה או דרישהכנגד העמותה  במקרה שכזה. 

  3. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך או אודות השימוששלך באתר כולל תוכן השימוש ללא קבלת רשות ממך, אם פעולה זו חיונית כדי: )1(לציית לדרישות משפטיות או למלא אחר צווים שניתנ ו בהליך משפטי או על -ידירשות מוסמכת על פי כל דין) ;2( לאכוף את תנאי השימוש.

  4. מאחר שההתחברות לאתר נעשית באמצעות רשת האינטרנט, יתכן שמידע שתפרסםאו תעלה לאתר )ככל שתהיה לך אפשרות לעשות כן( יגיע לידי צדדים שלישיים .

  5. העמותה אינה בודקת את המידע והתכנים שעוברים ברשת, למעט למטרות הגנה עלהרשת שלה. לכן, באחריותך לנקוט באמצעי אבטחה הולמים )נגד וירוסים, חדירהלמחשב, וכו'(. כל שימוש תעשה במידע או בשירותים חיצוניים לאתר, הוא באחריותךבלבד .

 

 

 1. מדיניות פרטיות

 

 1. התנאים הבאים מפרטים את  מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר ומהווה חלק בלתינפרד מהסכם תנאי השימוש בו. כמו כן תנאים אלה מלמדים על האופן בו העמותהאוספת ומשתמשת במידע שנמסר לה על ידך באמצעות גלישה באתר, הליך הרישוםלשירותי האתר ועצם השימוש שלך בשירותים השונים באתר.

 2. מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומתייחסים לשני המינים, ובעצםהתחברותך לאתר אתה מביע את הסכמתך לתנאים המפורטים במדיניות זו .

 3. איסוף מידע  

6.3 הסכמתך לשמירה ושימוש במידע  

 1. בעצם השימוש באתר אתה נותן הסכמתך שהעמותה  ו/או שותפיה העסקיים )כגון:

מפרסמים  ,תורמים  בארץ או בחו"ל( ישמרו וישתמשו במידע שמסרת בעת הרישום לאתרו/או מידע שהתקבל בעקבות השימוש שלך באתר .

 1. אותו מידע ישמר העמותה ו/או אצל מי מטעמה ויעשה בו שימוש בהתאם להסכמתך שלהלןוע"פ חוק .

 

6.4 השימוש במידע  

 

בכפוף לתנאי השימוש באתר, אתה מסכים שהעמותה ו/או מי מטעמה ישמרו וישתמשו במידעכדלקמן:  

 1. העמותה  ושותפיה העסקיים רשאים לפנות אליך ולשלוח מדי פעם בדוארהאלקטרוני ובכל דרך אחרת מידע ו/או מידע פרסומי אודות פעילויותושירותים נוספים בין אם מידע שהעמותה  מפרסמת בעצמה או באמצעותאחרים. שימוש באתר ואישורך לקבל דיוור תוכן פרסומי מעיד על הסכמתךהמפורשת לקבלת דברי פרסומת מ העמותה  ו/או מי מטעמה,  כמשמעותהסכמה זו בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-1982.  דברי הפרסומת ישלחו אליך לפי המידע שמסרת לעמותה  כגוןבאמצעות טפסי יצירת הקשר הכלולים בשירות. דע כי בכל עת תוכל לחזורבך מהסכמתך ולהודיע לעמותה על סירוב לקבלת דברי פרסומת, דרך כללאו מסוג מסוים, על- ידי משלוח הודעת סירוב.

 2. העמותה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידך ובמידע שיאסף על ידהבנוגע לדפוסי השימוש והרכישה שלך,  מידע או פרסומות אותם קראת,העמודים שגלשת אליהם וצפית בהם, השירותים וההצעות שהתעניינת בהם ,מיקומך בעת השימוש, נתוני כתובת האינטרנט) IP address( שבאמצעותם ניגשת לשירות, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג המכשיר הקצהשברשותך ומידע אודות אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד .

 3. העמותה  רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדילאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי )אגרגטיבי( בקשר עםהשימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר. מידע זה נאסף לרובבאופן אוטומטי ומאוחסן בקבצי 'לוג' של שרתי השירות.

 4. חלק מהשירותים באתר מנוהלים על ידי צדדים שלישיים הנמצאים בשיתוףפעולה זה או אחר עם העמותה.  

 5. העמותה  רשאית להשתמש במידע לאספקת שירותי אתר,  זיהוי במהלךכניסות חוזרות לאתר, תפעול ופיתוח האתר, גביית כספים, עריכת חשבונות,ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים )לרבות מפרסמים(, ושיפורהשירותים והתכנים ש העמותה מציעה באתר .

 6. יצירת קשר אתך,  ויצירת אזורים אישיים באתר אותם תוכל להתאיםלהעדפותיך, לרכישת שירותים ומוצרים שונים באתר, שליחת דיוורי תוכןופרסומות בהתאם להסכמתך .

 7. התאמת מודעות פרסומות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתר. המידעשישמש את העמותה לצורך כך לא יזהה אותך באופן אישי בשם או בפרטיהתקשרות )כתובת, טלפון( .

 8. חלק מהשירותים הניתנים באתר הם "שירותים מבוססי מיקום", הנעזריםבטכנולוגייתGPS    על -מנת לקבוע את מיקומך ולספק לך תכנים אופרסומים התואמים ככל הניתן למיקום זה. לא ניתן לספק את השירותיםהללו ללא הסכמתך לשימוש בטכנולוגיה זו ועל-כן בעצם השימוש באתר אתה מסכים לשימוש זה. תוכל בכל עת לבטל את האפשרות לזהות אתמיקומך על- ידי ביטול תכונה זו בהגדרות מכשיר הקצה שברשותך .  

 

 Cookies 6.5

6.5.1 האתר משתמש ב -Cookies  לצורך תפעולו השוטף ועל מנת לאסוף נתוניםאודות השימוש שלך באתרים, להתאים את הפרסומות והאתרים שיוצגובפניך לנושאים שיעניינו אותך ולצרכי אבטחת מידע  .Cookies  הן קבציטקסט שנוצרות לפי פקודת הדפדפן שלך ועצם שימושך באתר מעיד עלהסכמתך להתקנתן על מחשבך )ככל שאינן  מותקנות כבר(  וכן,  לשימושבמידע כאמור לעיל. חלק מה-Cookies יפקעו כשתסגור את הדפדפן וחלקןישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבך.

6.5.2 המידע שמכילות ה Cookies  נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתריםשהובילו אותך לאתרים בהם אתה גולש,  למשך הזמן שגלשת באתרים,מדורים המעניינים אותך במיוחד ועוד  . אם אינך מעוניין בהימצאות ה-Cookies, תוכל לבטל אותן על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך )ניתן להיעזרלצורך כך בקובץ העזרה של הדפדפן(. בנוסף, באפשרותך למחוק את ה  -Cookies במחשבך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתהמשוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. לעדכונך,נטרול ה -Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותיםוהתכונות באתר, או באתרי אינטרנט אחרים . 

6.5.3 ייתכן כי חלק מהמודעות,  שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעותמשרתים של צדדי ג' המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר. ניהולהפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת  Cookies  במחשבך ושיבוץ  web beacons "משוואת רשת" במודעות הפרסומת") Cookies"(. משוואות הרשתהן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי המשובצים בדפי אינטרנט,המסייעים באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל )כגוןגיל,  מין ותחומי עניין(  המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google  או

מפרסמים אחרים באמצעות קודGoogle Analytics . אותו מידע אינו מזההאותך באופן אישי, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניךלנושאים שיעניינו אותך.

 

השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשוואות רשת כפוף למדיניותהפרטיות שלהן ולא למדיניות האתר.

6.5.4 האתר מכיל בתוכו קישורים) hyperlink( אל וממקורות מידע ותכנים אחריםהמצויים על אתרים ברשת האינטרנט,  החיצוניים לאתר  .העמותה  אינהשולטת או מפקחת על המידע המתפרסם באתרים חיצוניים.  העובדהשהאתר מקשר לאתרים ותכנים המצויים ברשת האינטרנט אינה מעידה עלהסכמת העמותה, לא במפורש ולא במשתמע, לתוכנם ואינה מהווה ערובהלאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לאופן בו ינהגו בתחום הפרטיות ולכלהיבט אחר .

6.5.5 אתה מאשר כי ידוע לך כי מסירת פרטי הרשמה באתרים שאליהם תגיעבאמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר אינה כפופה למדיניותהפרטיות של העמותה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושריםולהוראות כל דין.

 

6.6 מסירת פרטיך האישיים לצד ג'

 

6.6.1 העמותה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך או אודותהשימוש שלך באתר כולל מידע שאינו אישי ותוכן השימוש ללא קבלת רשותממך, אם פעולה זו חיונית כדי:

6.6.2 לציית לדרישות משפטיות או למלא אחר צווים שניתנו בהליך משפטי או על- ידי רשות מוסמכת על פי כל דין;

6.6.3     לאכוף את תנאי השימוש. במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר, ביצוע אוניסיון לביצוע פעילות הנחזות כמנוגדות לדין באתר או באמצעותו .

6.6.4 בכל מקרה בו מסירת המידע תהיה נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף אולרכוש שלך, או של צד שלישי.

6.6.5 במקרה בו  העמותה  מאמינה בתום לב שהפעולה חיונית לצורך ציותלדרישות החוק וכן כדי להגן על זכויותיה,  במקרה של טענה תביעה אודרישה כלפיה ובמקרה בו יתנהלו הליכים משפטיים בינך לבין העמותה.  

 

6.7 זכותך לפנות אלינו  

 

 

6.7.1 אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או שהתוכןמפר את זכויותיך, הנך מוזמן לפנות ל: עמותת רואים רחוק, ראול וולנברג12  תל אביב ובכתובת  דואר אלקטרוני: roimrachok@keshet-tv.com  בפנייתך עלייך לפרט מהי הפגיעה או ההפרה הנטענת, מהו החומר הפוגע אוהמפר, וכן את פרטייך האישיים לשם יצירת קשר. בנוסף, עליך להצהיר כיפנייתך נעשית בתום לב מתוך אמונה שיש לך זכות לנקוט בפעולה זווהעמותה תשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי .

 

 

6.7.2 כמו כן, החוק מקנה לכל אדם זכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע, וכן זכות לבקש מבעל מאגר המידע לתקן את המידע או למחקו, אם נמצאשהמידע המוחזק על אותו אדם אינו נכון, שלם ברור או מעודכן. על כן, דעכי הנך זכאי לפנות לעמותה בבקשה לתיקון או מחיקת המידע הקיים עליך,ככל שהוא אינו מדויק כאמור. בנוסף, ככל שהמידע שנמצא במאגר המידעשל  העמותה  משמש לצורך פניה אישית אליך בהתבסס על השתייכותךלקבוצת אוכלוסין,  אשר נקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדםששמותיהם כלולים בו, הנך זכאי על פי חוק לבקש שהמידע המתייחס אליךימחק מאותו מאגר. ניתן לערער לבית המשפט השלום על סירוב בעל מאגרהמידע למלא בקשה זו .

 

6.7.3 העמותה רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות שלה מעת לעת. ככל שיבוצעושינויים מהותיים במדיניות זו בנוגע לשימוש במידע האישי שמסרת תפרסםעל כך העמותה  הודעה .

 

 1. זכויות קניין רוחני:  

  1. המידע והתכנים הכלולים  באתר  ובשירותים המוצעים  בו, לרבות טקסט, איורים,גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות מוגנים בזכויות יוצריםובזכויות  קניין רוחני  של  העמותה  או של  ספקים אחרים,  בהתאם לחוקי  מדינתישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

  2. התכנים מיועדים לשימוש אישי בלבד ואין  לעשות בהם כל שימוש,  ובכלל כך,להעתיק  את השירותים או תוכנם,  לשנות,  להפיץ,  לשדר,  להציג בפומבי,  לבצעבפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות  ,להעביר ,  למכור אולהשכיר ולאחסן את  תוכנו של האתר  וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעות ו, באופןחלקי או מלא, זמני או קבוע, בלא הסכמה מפורשת של העמותה, בכתב ומראש .

  3. הסכם זה מעניק לך הרשאה להשתמש באתר בהתאם לתנאי השימוש בלבד ומותנה בהתחייבותך כי לא תבצע או תהיה מעורב בביצוע פעולות המפרות תנאי שימוש אלה,ובפרט בפעולות הגורמות להפרת זכויות קניין רוחני.  

  4. ככל שתתבקש במסגרת  פעילות של האתר להעלות יצירות כגון, תמונות, שירים,סרטי וידאו, ציורים וכיוצ"ב )"היצירה(" הנך מצהיר ומתחייב כי כל יצירה שתעלההינה בבעלותך הבלעדית,  וככל  שקיבלת הרשאה מפורשת מצד שלישי המחזיקבזכויות ביצירה לעשות ביצירה שימוש,  עליך לציין עם העלאת  היצירה  מיהםהבעלים של היצירה ומי יצר אותה ולתת ליוצר קרדיט על היצירה.

  5. סימני המסחר של  העמותה  וכל הסימנים האחרים המצויים באתר האינטרנט הםסימני מסחר רשומים .אינך רשאי לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בסימני המסחר. 

 2. אחריות:

  1. העמותה  אינה מציגה מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמניות, דייקנות, היעדרוירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ודיוק התכנים הכלולים באתר לכל מטרה שהיא.

  2. התכנים והשירותים באתר ניתנים לשימוש "כפי שהם ) "is as( ו"ככל שיהיו זמינים"

)as available(. לא ניתן להתאימם למטרה כלשהי או לצרכיו של כל משתמש. לפיכך,לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין התכונות של התכנים ,יכולותיהם,  מגבלותיהם,  התאמתם לצרכיך או התגובות  שיתעוררו  )אם בכלל(בעקבות פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך באתר. השימוש באתר ייעשה אפואעל אחריותך הבלעדית והמלאה.

 1. בשום מקרה, ובמידה המקסימאלית המותרת בחוק, לא תהיה  העמותה   אחראיתלכל נזק ישיר או עקיף,  כספי או אחר,  שייגרם לך כתוצאה משימוש באתר,מהסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו, שאליהם תגיע באמצעותאיזה מהשירותים באתר,  גם אם  העמותה  או מי מספקיה קיבלו מידע אודותהאפשרות להתרחשות נזקים.

 2. העמותה אינה מתחייבת, כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקיתוכן ושל משתמשים אחרים המתפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים, חוקיים אומדויקים או יהלמו את ציפיותייך ודרישותייך. כל החלטה שתקבל ביחס לתכניםשהתפרסמו זה הינה באחריותך המלאה בלבד  .העמותה  אינה מתחייבת שכלהקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותושל קישור מסוים באתר אינה מלמדת, כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא אועדכני, והעמותה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך .

 3. אין  להסתמך  על התכנים המתפרסמים באתר )בין בכתבות, בתגובות, בפורומים,בקבוצות דיון ובפרסומים אחרים כלשהם( כייעוץ מקצועי כלשהו. תכנים אלה אינםתחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים מקום בו הם נדרשים. לצורך קבלת החלטותעליך לפנות לאיש מקצוע  מתאים לקבלת ייעוץ המותאם למצבך הספציפי.  אם החלטת להסתמך על תכנים שפורסמו באתר, או לפעול על פיהם, או הנך שוקל לבצעהשקעות,  רכישות  עסקאות  ופעולות   כלשהן על סמך התכנים, חלה עליך האחריותהמלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה .

 4. העמותה  אינה נושאת באחריות או בחבות לכל  תוכן או התנהגות מאיימים ,משמיצים, פוגעים, מגונים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות שלגורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני ככל שאלה לא הועלו על ידה.

 5. העמותה  איננה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלי הפסקות,יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשביה אומפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכ ותתקשורת, אצל העמותה או מי מספק יה, וכן שהמוצרים והשירותים המוצעים באתריהיו נקיים מוו ירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. העמותה לא תהיה אחראית לכלנזק, ישיר או עקיף שייגרמו לכך או לרכושך עקב כך .  

 1. שינויים באתר והפסקת שירות:

  1. העמותה  וספקיה עשויים לבצע שיפורים,  שינויים והשמטות באתרים,  בתכניםובשירותים המוצעים בהם,  לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחריםולשנות כל היבט אחר הכרוך באתר בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתההבלעדי של העמותה. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות. לא תהיה לךטענה, תביעה ו/או דרישה כלפי  העמותה  בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלותשיתרחשו אגב ביצועם.

  2. העמותה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר על ערוציו, את עיצובו, המראה שלוואת היקף וזמינות השירותים שניתנים בו. 

 2. שימוש לא חוקי ואסור:

  1. חל איסור להשתמש באתר ובתכנים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורהבתנאי שימוש אלו. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, אינך רשאי/ת להשתמש באתרובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר, ברשתותתקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאהשלו מהאתר.  אינך רשאי/ת לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר,  לתכנים,לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר בכל אמצעישהוא. אינך רשאי/ת להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהו באמצעים שלאהועמדו לרשותך באופן מכוון על ידי העמותה. 

  2. השירותים המובאים באתר נועדו אך ורק לצפייה של המשתמש. כל שימוש אחר אוהפצה מחדש של השירותים או התכנים הינה אסורה בהחלט  .אין ליצור לקטים,אוספים או מאגרים שיכילו תכנים מהאתר או שיפרו את הזכויות באתר או בתכניםהכלולים בו. 

  3. העמותה תהא רשאית למנוע ממך גישה לשירותים ו/או לבטל סיסמתך ו/או לפעולבכל דרך אחרת ביחס לשירותים הטעונים הרשמה כאמור  ,אם לא תעמוד בתנאימתנאי הסכם זה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.  

 3. שיפוי

במידה ותפר את תנאי השימוש של האתר, תהיה העמותה זכאית לחשוף את שמך ואת הפרטיםהידועים לה אודותיך בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך. הנך מתחייבלשפות את  העמותה, עובדיה, מנהליה ומי מטעמה בגין כל טענה,  תביעה, נזק, הפסד, אבדרווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה )לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט( עקב הפרה שלך את תנאי שימוש אלה.

 1. דין וסמכות שיפוט:  

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל לבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכותהבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או הנוגעת לו .

bottom of page